You are currently viewing Konkurs – poznaj realizacje TLC

Konkurs – poznaj realizacje TLC

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w naszym konkursie!

Na czym polega konkurs?

 1. Należy zapoznać się z pięcioma pytaniami dotyczącymi realizacji wykonanych przez TLC (pomocny w tym będzie link do realizacji) Następnie wysłać odpowiedzi na zadane pytania poprzez wiadomość prywatną na Facebooku, lub drogą mailową na adres marketing@tlc.eu.

 2. I to tyle! Zweryfikujemy Państwa zgłoszenie i skontaktujemy się w celu ustalenia szczegółów.

Pytania:

1. W których krajach europejskich znajduje się najwięcej realizacji Spółki TLC

a) Wielkiej Brytanii i Norwegii

b) Szwecji i Norwegii

c) Szwecji i Polsce

2. W którym afrykańskim państwie znajdują się nasze platformy stalowe?

a) Czad

b) Ghana

c) Kenia

3. Jakiego typu konstrukcja produkcji TLC znajduje się w Meksyku?

a) Podesty przemysłowe

b) Schody techniczne

c) Drabiny techniczne

4. W którym mieście przy budynku IKEI znajdują się nasze schody ewakuacyjne?

a) Bergen

b) Malmo

c) Iggesund

5. W którym mieście znajdują się kolorowe kominy, do których zamontowaliśmy drabiny techniczne?

a) Berlin

b) Katowice

c) Opole

Regulamin konkursu:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs- poznaj realizacje TLC”

 2. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest TLC Sp. z o.o., ul. Chopina 25N, 38-300 Gorlice.

 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook-owym, profilu na Linkedin oraz na stronie Internetowej www.tlc.eu w dniach 12.08.2020 roku do 19.08.2020 do godziny 12.00.

 4. Organizator ma prawo zmiany czasu trwania konkursu, o czym poinformuje na profilu Facebookowym wskazanym w par.1 pkt. 3 i na Linkedin

II. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  a) Zapoznanie się z treścią informacji zawartych na stronie tlc.eu. Wysłanie poprawnych odpowiedzi na pytania konkursowe poprzez komunikator Messenger ( wiadomość przesłana do TLC Group), lub na adres mailowy: marketing@tlc.eu

 3. Pierwsze 10 poprawnych zgłoszeń zostanie nagrodzone wielofunkcyjnymi chustami. Pierwsze 2 osoby, które podadzą prawidłowe odpowiedzi, otrzymają zestaw trzech chust, trzecia osoba dwie chusty, pozostałe 7 po jednej sztuce .

 4. Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza, że:
  a) akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na rozpowszechnianie treści zgłoszenia w ramach Facebook’owego profilu Organizatora,
  b) wyraża zgodę na publikację treści zgłoszenia przez Organizatora na swoim fanpage także w przypadku, gdy nie zostanie ono wybrane przez komisję konkursową,
  c) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem
  d) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazania nagród w przypadku wyboru przez komisję konkursową Organizatora.
  e) nie jest pracownikiem Grupy TLC.

III. NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie są wielofunkcyjne chusty, które otrzyma pierwsze 10 osób, które udzieliło prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe. Pierwsze 2 osoby otrzymają zestaw 3 chust (czarną, niebieską i zieloną), trzecia osoba dwie chusty (czarną, niebieską), a pozostałe 7 po jednej, czarnej sztuce.

 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

 3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook/ wiadomość e-mail 19.08.2020 roku.

 4. W celu odebrania nagrody Laureaci są zobowiązani do podania swoich danych osobowych tj, imienia, nazwiska, adresu i numeru tel. kontaktowego na potrzeby wysyłki. Jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych w wyżej wymienionym zakresie. Istnieje możliwość osobistego odebrania nagrody od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, w siedzibie głównej TLC na ulicy Chopina 25N w Gorlicach, pokój 209 (II piętro).

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na Facebooku.

 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Organizatora.

Plakat na konkurs