You are currently viewing Ściana szczelinowa-proces powstawania

Ściana szczelinowa-proces powstawania

Ściana szczelinowa to system konstrukcyjny używany najczęściej w trakcie wykonywania posadowienia obiektu budowlanego oraz wykonywania głębokich wykopów.

Metoda ta ma zastosowanie przy obudowaniu głębokich wykopów, z uwagi na dużą sztywność oraz możliwość wykorzystania ich zarówno jako ściany podziemia oraz fundament budynku. Wykonuje się je do głębokości nawet do 100 m[1]. Metoda ta polega na wypełnieniu betonem wąskoprzestrzennego wykopu (najczęściej 600-800 mm szerokości[2]), w którym uprzednio umieszczono zbrojenie. Podczas pogłębiania wykopu oraz w trakcie betonowania, wewnątrz wykopu pozostaje zawiesina bentonitowa stabilizująca krawędzie zewnętrzne. Podawany beton od dna wykopu stopniowo wypiera bentonit.

Ściana szczelinowa ma za zadanie spełnić trzy podstawowe funkcje:

  • oparcia przed siłami poziomymi
  • przeniesienia obciążeń pionowych
  • zapewnienia wodoszczelności

Zalety ścian szczelinowych to przede wszystkim:

  • skrócenie czasu realizacji oraz optymalizacja kosztów realizacji inwestycji poprzez zastosowanie jednej konstrukcji spełniającej funkcję docelowego elementu budynku, zabezpieczenia stateczności wykopu budowlanego i przeciwfiltracyjnej przegrody pionowej,
  • możliwość wykonywania w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli (ok. 30 cm od lica istniejących obiektów),
    mała uciążliwość wykonywanych robót dla otoczenia – niski poziom hałasu oraz brak wstrząsów przy wykonaniu.

Ściany szczelinowe znajdują obecnie dość duże zastosowanie jako obudowy głębokich wykopów. Wynika to ze znacznej ich sztywności oraz możliwości wykorzystywania również jako ściany podziemia czy fundamenty budynku. Wykonuje się je do głębokości maksymalnie 25-30 metrów. Zwykle ich grubość oscyluje wokoło 60 lub 80 cm, rzadko wynosi 100 cm.

Klasyczna ściana szczelinowa wykonana jest z betonu lub żelbetu i formowana w szczelinie wykopanej w gruncie. Jej wybudowanie obejmuje prace wstępne, wykonanie murków prowadzących, przygotowanie zawiesiny iłowej (do utrzymania stateczności wykopu), głębienie szczeliny w zawiesinie iłowej, wstawienie zbrojenia, betonowanie i prace wykończeniowe. Ściany szczelinowe wykonywane z betonu wodoszczelnego stanowią pionową przegrodę przeciwfiltracyjną, która zabezpiecza wykop przed napływem wody z gruntu.  Niekiedy po wykonaniu takiej ściany konieczne jest jej zakotwienie lub rozparcie.

Stosowanie  ścian szczelinowych wiąże się z szeregiem korzyści. Przede wszystkim pozwala na skrócenie czasu realizacji oraz optymalizację kosztów realizowania inwestycji za sprawą zastosowania jednej konstrukcji, która spełnia jednocześnie kilka funkcji – docelowego elementu budynku, zabezpieczenia stateczności wykopu budowlanego oraz przeciwfiltracyjnej przegrody pionowej. Poza tym taką ścianę można wykonać nawet w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego już budynku (około 30 centymetrów od lica obiektu). Same roboty są mało uciążliwe dla otoczenia. Podczas wykonywania ścian szczelinowych poziom hałasu jest niewielki, nie dochodzi też do wstrząsów.

System do budowy ścian szczelinowych firmy TLC