You are currently viewing Dbamy o jakość, środowisko i bezpieczeństwo – pozytywny wynik auditu w siedzibie głównej TLC

Dbamy o jakość, środowisko i bezpieczeństwo – pozytywny wynik auditu w siedzibie głównej TLC

W styczniu 2021 roku, w siedzibie TLC Sp. z o.o. w Gorlicach przeprowadzony został dwuetapowy audit certyfikujący, który miał potwierdzić, że starania o przyznanie certyfikatu dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018 są zasadne.
W ciągu trwającego kilka dni auditu, zespół auditorów reprezentujący jednostkę certyfikującą TÜV SÜD Polska badał jak procesy realizowane w firmie są zorganizowane, realizowane i monitorowane, jak rozumiany jest przez kierownictwo kontekst organizacji, przywództwo czy zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych, spełnianie wymagań, jak są zaplanowane i realizowane działania odnoszące się do zidentyfikowanych ryzyk i szans, czy oceniana jest skuteczność wszystkich istotnych działań i co równie ważne, jak firma realizuje ciągłe doskonalenie.

Od lat przykładamy dużą wagę do wysokiej dbałości o jakość wyrobów i świadczonych usług, ochrony środowiska czy BHP mając na uwadze zrównoważony rozwój, dlatego dziś możemy Państwa poinformować o pozytywnym zakończeniu procesu certyfikacji.

Krótko o normach i wymaganiach, spełnienia których się zdeklarowaliśmy.

Zarządzanie jakością

Norma ISO 9001:2015 zawiera wyspecyfikowane wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością. Firma (organizacja) pragnąca wykazać zdolność do stałego dostarczania wyrobów i usług spełniających wymagania klienta i mających zastosowanie wymagań prawnych i regulacyjnych oraz dążąca do zwiększenia zadowolenia tego klienta przez skuteczne stosowanie systemu i jego ciągłe doskonalenie poddaje się procesowi certyfikowania wdrożonego systemu przez uznaną niezależną trzecią stronę.

Zasadami na których zbudowany jest system to:

  • orientacja na klienta,
  • przywództwo,
  • zaangażowanie ludzi,
  • podejście procesowe,
  • doskonalenie,
  • podejmowanie decyzji na podstawie dowodów,
  • zarządzanie relacjami.

W celu spełnienia wymagań normy organizacja, czyli nasza firma, powinna planować i wdrażać działania, które uwzględniają ryzyka i szanse, co prowadzi do skutecznego zarządzania ryzykiem w organizacji. I nasza firma to czyni, czego potwierdzeniem jest przyznany certyfikat.

Reasumując, nasz klient zawsze musi być zadowolony, a że tak będzie upewnia go w tym nasz certyfikat.

Zarządzanie środowiskiem

Norma ISO 14001:2015 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, będące podstawą oceny zgodności i jest przeznaczona dla firmy, która zamierza zarządzać swoimi środowiskowymi obowiązkami w sposób systemowy , wspierający środowiskowy filar zrównoważonego rozwoju firmy.

Zamierzone wyniki systemu zarządzania, oczekiwane przez naszą firmę to:

  • poprawa środowiskowych efektów działalności,
  • wypełnianie zobowiązań dotyczących zgodności,
  • osiągnięcie celów środowiskowych.

I nasza firma to realizuje, więc kliencie – nie obawiaj się że szkodzisz środowisku współpracując z naszą firmą działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju. Warunkiem zaspokojenia przez nas Twoich obecnych potrzeb jest osiągnięcie równowagi między  środowiskiem, społeczeństwem i gospodarką bez zagrożenia dla przyszłych pokoleń.

Takie też są oczekiwania społeczne i dlatego, chcąc wzmocnić swój udział w środowiskowym filarze, wprowadziliśmy do stosowania systemowe podejście do zarządzania środowiskowego które następnie poddaliśmy procesowi certyfikowania. 

Zarządzanie BHP

Norma ISO 45001:2018 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), aby umożliwić organizacjom zapewnienie bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy, przez zapobieganie urazom i dolegliwościom zdrowotnym związanym z pracą, a także proaktywną poprawę działania w zakresie BHP.

Dzięki wdrożonemu systemowi zarządzania BHP nasza firma skuteczniej dąży do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, eliminowania zagrożeń i minimalizacji ryzyk dotyczących BHP, wykorzystywania szans dotyczących BHP czy też odnoszenia się do niezgodności z systemem związanych z prowadzoną działalnością. TLC ma również na uwadze działania na rzecz zdrowia/dobrostanu pracowników.  Niezwykle ważnym jest dla nas wyeliminowanie zagrożeń i zminimalizowanie ryzyk przez podjęcie skutecznych środków zapobiegawczych i ochronnych.

Uzyskany certyfikat zarówno potwierdza skuteczność naszych działań, jak też mobilizuje do podejmowania kolejnych wyzwań w tym obszarze.