You are currently viewing [AKTUALIZACJA] Noworoczny konkurs TLC

[AKTUALIZACJA] Noworoczny konkurs TLC

[AKTUALIZACJA] Konkurs został rozstrzygnięty! Wszystkim uczestnikom gratulujemy udzielenia poprawnych odpowiedzi, oraz prosimy o cierpliwość – odezwiemy się do wszystkich Państwa celem ustalenia szczegółów przekazania nagród.

Konkurs noworoczny TLC

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w naszym noworocznym konkursie!

Na czym polega konkurs?

 1. Należy obejrzeć dwie animacje: Podsumowanie roku 2019 w Grupie TLC oraz Modular Stairs/ Schody modułowe do samodzielnego montażu
 2. Następnie wysłać odpowiedzi na zadane pytania drogą mailową na adres marketing@tlc.eu lub przez wiadomość prywatną na Facebooku.
 3. I to tyle! Zweryfikujemy Państwa zgłoszenie i skontaktujemy się w celu ustalenia szczegółów.

Pytania:

 1. Wymień wszystkie kraje, w których TLC wystawiało się na targach w 2019 r.?
 2. Jakiego koloru są koszulki sponsorowanego przez TLC klubu piłkarskiego UKS 3 Staszkówka Jelna?
 3. Wymień 3 produkty, których dystrybutorem zostało TLC w 2019 roku?
 4. Jaka jest największa planowana inwestycja Grupy TLC na rok 2020?
 5. Podaj maksymalną wysokość schodów ASTA.
 6. Podaj maksymalne obciążenie użytkowe schodów ASTA na m2.
 7. Podaj liczbę dostępnych rodzajów stopni.

Regulamin konkursu:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs noworoczny TLC”
 2. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest TLC Sp. z o.o., ul. Chopina 25N, 38-300 Gorlice.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook-owym oraz na stronie Internetowej www.tlc.eu w dniach 08.01 2020 roku do 13.01 2020 do godziny 23.59.
 4. Organizator ma prawo zmiany czasu trwania konkursu, o czym poinformuje na profilu Facebookowym wskazanym w par.1 pkt. 3

II. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  a) Polubienie fanpage’u TLC Group na Facebook’u,b) Obejrzenie dwóch animacji, tj. Podsumowanie roku 2019 w Grupie TLC (https://www.youtube.com/watch?v=Urfji6ifTag ) oraz Modular Stairs/ Schody modułowe do samodzielnego montażu (https://www.youtube.com/watch?v=0-xnhWteibc&t=5s) ,c) Wysłanie poprawnych odpowiedzi na pytania konkursowe poprzez komunikator Messenger ( wiadomość przesłana do TLC Group), lub na adres mailowy: marketing@tlc.eu
 3. Wszystkie poprawne zgłoszenia zostaną nagrodzone kalendarzem ściennym na 2020 rok. Pierwsze 3 osoby, które podadzą prawidłowe odpowiedzi, otrzymają dodatkowo nagrodę-niespodziankę.
 4. Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza, że:
  a) akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na rozpowszechnianie treści zgłoszenia w ramach Facebook’owego profilu Organizatora,
  b) wyraża zgodę na publikację treści zgłoszenia przez Organizatora na swoim fanpage także w przypadku, gdy nie zostanie ono wybrane przez komisję konkursową,
  c) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem
  d) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazania nagród w przypadku wyboru przez komisję konkursową Organizatora.
  e) nie jest pracownikiem Grupy TLC.

III. NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie będzie kalendarz ścienny oraz nagroda-niespodzianka dla wszystkich uczestników, którzy podali prawidłowe odpowiedzi.
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook/ wiadomość e-mail 14 stycznia 2019 roku.
 4. W celu odebrania nagrody Laureaci są zobowiązani do podania swoich danych osobowych tj, imienia, nazwiska, adresu i numeru tel. kontaktowego na potrzeby wysyłki. Jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych w wyżej wymienionym zakresie. Istnieje możliwość osobistego odebrania nagrody od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, w siedzibie głównej TLC na ulicy Chopina 25N w Gorlicach, pokój 209 (II piętro).

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na Facebooku.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Organizatora.