3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Przedsiębiorstwo TLC Sp. z o.o. w okresie od 03.10.2019 do 30.06.2022r. realizuje projekt pt. „WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII CYNKOWANIA W TLC SP. Z O.O.“  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

Numer umowy: POIR.03.02.02-00-1689/19

Beneficjent: TLC Sp. z o.o.

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 14 807 566,2 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 5 998 699,09 PLN.

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost wartości firmy, rozwój przedsiębiorstwa poprzez poszerzenie oferty firmy i wdrożenie nowoczesnej, technologii cynkowania wyrobów stalowych.

Planowane efekty:

Projekt zakłada budowę hali produkcyjnej (cynkowni) oraz zakup linii technologicznej do cynkowania wraz z oprogramowaniem i infrastrukturą sterującą.

Realizacja projektu pozwoli na wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonych produktów charakteryzujących się:

  • Jednolitą, gładką strukturą powierzchni cynku na wyrobach docelowych,
  • Możliwościami dłuższego okresu użytkowania,
  • Niższymi kosztami.