Dotacje UE – Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

[09.02.2018]

2.3.2 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Przedsiębiorstwo TLC Sp. z o.o. w okresie od 09.02.2018 do 30.07.2019r. realizuje projekt pt. „Opracowanie na zlecenie TLC Sp. z o.o. założeń innowacyjnej technologii cynkowania zanurzeniowego wyrobów stalowych metodą jednostkową” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Poddziałanie  2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Numer umowy: POIR.02.03.02-12-0018/18-00

Beneficjent: TLC Sp. z o.o.

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 60 000,00 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE:  51 000,00 PLN.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest opracowanie przez Instytut Metali Nieżelaznych innowacyjnej technologii cynkowania w oparciu o zmodyfikowany sposób topnikowania wyrobów stalowych oraz innowacyjny stop cynku tworzący kąpiel cynkowniczą,  przeznaczoną do cynkowania wyrobów ze stali reaktywnych.

Planowane efekty:

Nowy stop cynku przeznaczony będzie do wytwarzania ekologicznej (pozbawionej udziału ołowiu) i oszczędnej w zużycie cynku powłoki z tzw. kwiatem o podwyższonej odporności na korozję. Wykorzystując dotychczasowe doświadczenie Wykonawcy usługi badawczej – Instytutu Metali Nieżelaznych z Gliwic, zaproponowane zostały jakościowe i ilościowe zmiany w składzie chemicznym topnika oraz stopu cynku w celu ich właściwego dopasowania do rodzaju i gatunku cynkowanych wyrobów stalowych. Efektem ma być wytworzona powłoka przyczepna dyfuzyjnie do podłoża stalowego, bez nadmiernej grubości, o wielowarstwowej budowie zapewniającej plastyczne właściwości.

W ramach projektu osiągnięte zostaną główne wskaźniki produktu:

Liczba opracowanych znacząco ulepszonych technologii – [szt.] 1

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:

Liczba wprowadzonych innowacji procesowych [szt.] – 1

 

[15.01.2018]

Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz postępowania o udzielenie zamówienia.

Działając w imieniu Zamawiającego tj. TLC Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach pod adresem: ul. Chopina 25N, 38-300 Gorlice, w związku z prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności postępowaniem o udzielenie zamówienia na realizację usługi w zakresie wykonania badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, dotyczących opracowania nowej lub znacząco ulepszonej technologii cynkowania ogniowego, na podstawie pkt I. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA lit. e) zapytania ofertowego nr 3/2017, informuję, że:
1) unieważniam czynność wyboru najkorzystniejszej oferty dokonaną dnia 9 stycznia 2018 roku,
2) unieważniam prowadzone przez Zamawiającego postępowanie ofertowe o udzielenie zamówienia na realizację ww. zadania.

Proszę o zapoznanie się z uzasadnieniem, pliki do pobrania:
uniewaznienie_post_ofert_3_15.01.2018.pdf

 

[09.01.2018]

Zamawiający TLC Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usługi w zakresie wykonania badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, dotyczących opracowania nowej lub znacząco ulepszonej technologii cynkowania ogniowego, za najkorzystniejszą pod względem kryteriów określonych w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania ofertowego, uznano ofertę firmy:

Instytut Metali Nieżelaznych
Zakład Technologii Przetwórstwa Metali i Stopów
ul. Sowińskiego 5
44-100 Gliwice

Pliki do pobrania:
Wyniki_postepowania_ofertowego_09.01.2018.pdf (kliknij aby pobrać)

Dziękujemy za udział w postępowaniu ofertowym i złożenie oferty.

 

[28.12.2017]

W związku z planowaną realizacją przez przedsiębiorstwo TLC Sp. z o.o. projektu w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Opracowanie innowacyjnej w stosunku do istniejących na rynku technologii procesu cynkowania ogniowego, której rezultatem będzie poprawa techniczno – użytkowa oraz wizualna powierzchni produktów – konstrukcji stalowych wykonanych z połączeń różnych gatunków stali (S235, S355).

Opracowana technologia musi zapewniać spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 1461 „Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową – Wymagania i metody badań”.

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe nr 3/2017 – (kliknij aby pobrać)
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy (kliknij aby pobrać)
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (kliknij aby pobrać)

Zapraszamy do składania ofert.